Konkursy ofert

INNOLOT II DZZ/N/225/2020

Mielec, 2020-07-30

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr DZZ/N/225/2019 realizowanego w ramach projektu PIOR.01.02.00-00-0001/15 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, informujemy iż wybrani zostali następujący wykonawcy:

 

Dla pozycji 1,3 i 4 zapytania ofertowego:

 

Nazwa: Transmet Sp. z o.o. Sp.k.

 

Adres: Złotniki 207, 39-300 Mielec

 

Data wpłynięcia oferty: 22.07.2020r.

 

Wartość netto oferty: 1 469,25 USD

 

Wartość brutto oferty: 1 807,19 USD

 

Dla pozycji 2 zapytania ofertowego:

 

Nazwa: Arlington International Aviation Products, LLC.

 

Adres: ARLINGTON, TEXAS 76ØØ1

 

Data wpłynięcia oferty: 21.07.2020r.

 

Wartość netto oferty: 467,50 USD

 

Wartość brutto oferty: 467,50 USD

INNOLOT II DZZ/N/289/2020

               

   

Mielec, 2020-08-04

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

Termin dostawy
Delivery Date

1

Przeprowadzenie w formie zdalnej audytu projektu  pt. POIR.01.02.00-00-0001/15 ”Badania i rozwój nowych, innowacyjnych metod projektowania i wytwarzania kompozytowych lotniczych struktur pierwszorzędowych.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innolot II.
Celem audytu sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz weryfikacja czy projekt jest realizowany w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym z przepisami dotyczącymi konkurencji, zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz Umową o dofinansowanie projektu i jej załącznikami, a także przygotowanie sprawozdania oraz opinii z audytu.
Termin zakończenia audytu: do 31 października 2020 r.
Osoba/osoby audytujące i autoryzujące sprawozdanie oraz opinię z audytu powinny:
1. Spełniać wymagania dotyczące audytora określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz. 1237).
2. Posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów B+R potwierdzone wykazem zrealizowanych audytów – co najmniej 4.
DANE DOT. PROJEKTU
1.       Projekty realizowane przez PZL Mielec Sp. z o.o.
2.       Okres realizacji projektu – 01.07.2016r. – 31.12.2021r.
3.       Koszty kwalifikowalne na realizację projektu celowego objętego umową -33 798 239,39 PLN
4.       Zaangażowanie projektu PrimaryComp – 67 % (stan na 31.03.2020r.)
5.       Ilość dokumentów od początku projektu do 31.03.2020 r.
 1) PrimaryComp – 362 szt. - w tym ilość faktur (dokumentów zakupowych) 159 szt., ilość dokumentów wew. 203 szt.
ZAKRES AUDYTU
Sprawozdanie z audytu stanowi przede wszystkim ocenę kwalifikowalności wydatków w projekcie i weryfikuje czy:
1. Działania, na które poniesiono i wykazano wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane.
2. Wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie.
3. Wnioski o płatność są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi w tym czy są prawidłowo opisane, opłacone i przechowywane. Czy potwierdzają koszty poniesione na rzecz realizacji projektu wraz z potwierdzeniem zasadności ich poniesienia. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz innych dokumentów.
4. Stosowany jest prawidłowy sposób księgowania wydatków w ramach prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych projektu.
5. Sprawozdania z realizacji projektu przygotowywane są w sposób wiarygodny oraz zachowana jest terminowość przekazania dokumentów.

Szczegółowe wytyczne dla podmiotów audytujących projekty B+R znajdują się w Załączniku nr 1 – Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty (NCBiR).pdf

1,00

szt.

31 października 2020

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN PŁATNOŚCI *

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2020-08-13

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Marcin Jaje  tel. +48 17 743 14 14 email:

 

INNOLOT II DZZ/N/294/2020

               

   

Mielec, 2020-08-04

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

Termin dostawy
Delivery Date

1

Przeprowadzenie w formie zdalnej audytu projektu  pt. POIR.01.02.00-00-0003/15 ”Badania i rozwój innowacyjnych technologii kompozytowach dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i optymalizacji kosztów wytwarzania struktur lotniczych.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innolot II.
Celem audytu sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz weryfikacja czy projekt jest realizowany w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym z przepisami dotyczącymi konkurencji, zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz Umową o dofinansowanie projektu i jej załącznikami, a także przygotowanie sprawozdania oraz opinii z audytu.
Termin zakończenia audytu: do 31 października 2020 r.
Osoba/osoby audytujące i autoryzujące sprawozdanie oraz opinię z audytu powinny:
1. Spełniać wymagania dotyczące audytora określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz. 1237).
2. Posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów B+R potwierdzone wykazem zrealizowanych audytów – co najmniej 4.
DANE DOT. PROJEKTU
1.       Projekty realizowane przez PZL Mielec Sp. z o.o.
2.       Okres realizacji projektu – 01.07.2016r. – 31.12.2021r.
3.       Koszty kwalifikowalne na realizację projektu celowego objętego umową -23 648 972,25 PLN
4.       Zaangażowanie projektu SafetyComp – 57 % (stan na 31.03.2020r.)
5.       Ilość dokumentów od początku projektu do 31.03.2020 r.
 1) SafetyyComp – 262 szt. - w tym ilość faktur (dokumentów zakupowych) 68 szt., ilość dokumentów wew. 194 szt.
ZAKRES AUDYTU
Sprawozdanie z audytu stanowi przede wszystkim ocenę kwalifikowalności wydatków w projekcie i weryfikuje czy:
1. Działania, na które poniesiono i wykazano wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane.
2. Wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie.
3. Wnioski o płatność są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi w tym czy są prawidłowo opisane, opłacone i przechowywane. Czy potwierdzają koszty poniesione na rzecz realizacji projektu wraz z potwierdzeniem zasadności ich poniesienia. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz innych dokumentów.
4. Stosowany jest prawidłowy sposób księgowania wydatków w ramach prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych projektu.
5. Sprawozdania z realizacji projektu przygotowywane są w sposób wiarygodny oraz zachowana jest terminowość przekazania dokumentów.

Szczegółowe wytyczne dla podmiotów audytujących projekty B+R znajdują się w Załączniku nr 1 – Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty (NCBiR).pdf

1,00

szt.

31 października 2020

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN PŁATNOŚCI *

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2020-08-13

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Marcin Jaje  tel. +48 17 743 14 14 email:

 

INNOLOT II DZZ/N/311/2020

               

   

Mielec, 2020-08-05

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Wymagania dla błonkowego kleju epoksydowego:
• Możliwość prowadzenia procesu w autoklawie i poza autoklawem
• Temperatury utwardzania 250F/350F
• Możliwość pracy materiału w warunkach od -65F do 180F
• Możliwość przetwarzania przy wilgotności do 60%
• Kompatybilny z prepregami epoksydowo-węglowymi
• Możliwy do przetwarzania w więcej niż jednym procesie
• Materiał o średniej przyczepności
• Kompatybilny z metalami, kompozytami, w konstrukcjach przekładkowych jak i monolitycznych
• 30 dni przydatność po rozmrożeniu w temp. 85°F (30°C) lub niższej
• Dostępny ze wsparciem w postaci tkaniny lub maty
• Minimum rok przydatności po wyprodukowaniu i przetrzymywaniu w warunkach < -18˚C 
• Gramatura 0,03 psf
• Możliwość przetwarzania w ciśnieniu od próżni do 40psi
• Kompatybilny z gruntoklejem EC3917 lub BR127 or BR6747-1

Potwierdzenie jakości

540+/- 10%

SF

2

Wymagania dla błonkowego kleju epoksydowego:
• Możliwość prowadzenia procesu w autoklawie i poza autoklawem
• Temperatury utwardzania 250F/350F
• Możliwość pracy materiału w warunkach od -65F do 180F
• Możliwość przetwarzania przy wilgotności do 60%
• Kompatybilny z prepregami epoksydowo-węglowymi
• Możliwy do przetwarzania w więcej niż jednym procesie
• Materiał o średniej przyczepności
• Kompatybilny z metalami, kompozytami, w konstrukcjach przekładkowych jak i monolitycznych
• 30 dni przydatność po rozmrożeniu w temp. 85°F (30°C) lub niższej
• Dostępny ze wsparciem w postaci tkaniny lub maty
• Minimum rok przydatności po wyprodukowaniu i przetrzymywaniu w warunkach < -18˚C 
• Gramatura 0,06 psf
• Możliwość przetwarzania w ciśnieniu od próżni do 40psi
• Kompatybilny z gruntoklejem EC3917 lub BR127 or BR6747-1

Potwierdzenie jakości

540+/-10%

SF

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY *

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Zapewnić polski KCHSN.

 

6. Oferty rozpatrywana całosciowo.

 

7. Poinformuj jeżeli występują dodatkowe koszty związane z suchym lodem i rejstratorem temperatury.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2020-08-17

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Marcin Jaje  tel. +48 17 743 14 14 email:

 

INNOLOT II DZZ/N/315/2020

               

   

Mielec, 2020-08-06

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu ogłaszają konkurs ofert na:

 

Pozycja
Item

Opis
Description

Wymagania jakościowe
Quality requirements 

Ilość
Quantity

Jednostka miary
Unit of measure

1

Wymagania dla taśmy jednokierunkowej

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla prepregów epoksydowo-węglowych wykorzystywanych w strukturach lotniczych.

- gramatura włókna 160±4 g/m2 , 35,2±3% zawartość żywicy
- możliwość prowadzenia procesu w autoklawie i poza autoklawem
- 121 ˚C/177 ˚C temperatura utwardzania , system żywiczny o niskim płynięciu, sieciowany pomiedzy pełną próżnią - 6,9 bara
- właściwości włókna węglowego: wytrzymałość na rozciąganie: 5450-5550 MPa, moduł sprężystości przy rozciąganiu 270-280 GPa
- kompatybilny zarówno w strukturach przekładkowych jak i monolitycznych (nie wymagana samodzielna przyczepność do rdzeni)
- mozliwość łączenia struktur i rdzeni za pomocą standardowych klejów błonkowych
- minimum 30 dni przydatność po rozmrożeniui
- materiał o średniej przyczepność dla ręcznego układania
- min. 12 miesięcy przydatności po wyprodukowaniu i przetrzymywaniu w warunkach < -18˚C 
- Odporny na podstawowe płyny lotnicze
- materiał oddzielający (papier i folia) wyspecyfikowany przez dostawcę powinien zostać nałożony z 2 stron,
- dostarczony w dwóch partiach materiału 

Potwierdzenie jakości

500,00

sqm

Zapewnić Certyfikat Zgodności z poniższymi danymi

zawartość składników lotnych

gramatura włókna

płynność żywicy

Grubość warstwy po utwardzeniu

przyczepność

drapowalność

chemiczna struktura nie utwardzonej żywicy (FTIR or ATR)

analiza komponentów żywicy s (HPLC)

ciepło polimeryzacji  (DSC) 

lepkość  (RDS)

temperatura Tg

2

Wymagania dla prepregu zbrojonego tkaniną

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla prepregów epoksydowo-węglowych wykorzystywanych w strukturach lotniczych.

-  gramatura włókna196±6 g/m2 o splotu płóciennego (Plain Weave), 38±3% zawartość żywicy
Wymagania dla tkaniny węglowej
• Gramatura 196±6 g/m2
• Wiązka złożona z  6000 włókienek (6K)
• Zbrojenie płócienne
• Osnowa x Wątek 11x11 ±1 yarns/in.
• Wytrzymałość na rozciąganie włókna, 5450-5550 MPa
• Moduł przy rozciąganiu 270-280 GPa,
• Gęstość, 1.70-1.85 g/cc 
• Stopień wykończenia 0.6-1.4%
• Materiał powinien zawierać AR-CK32.5 1/01 02, rozmiar 460, białe x-ray wykrywalne przędze znakujące z włókna szklanego osadzonego w odstępie 7 ± 0.25 cala w poprzek szerokości tkaniny (równolegle do osnowy) i równolegle do wątku w odległości 12 ± 1 cala lub równoważny
- możliwość prowadzenia procesu w autoklawie i poza autoklawem
- 121 ˚C/177 ˚C temperatura utwardzania , system żywiczny o niskim płynięciu, sieciowany w pełnej próżni oraz ciśnieniu 6,9 bara
- kompatybilny zarówno w strukturach przekładkowych jak i monolitycznych (nie wymagana samodzielna przyczepność do rdzeni)
- mozliwość łączenia struktur i rdzeni za pomocą standardowych klejów błonkowych
- minimum 30 dni przydatność po rozmrożeniu
- materiał o średniej przyczepność dla ręcznego układania
- min.12 miesięcy przydatności po wyprodukowaniu i przetrzymywaniu w warunkach < -18˚C 
- Odporny na podstawowe płyny lotnicze
- materiał oddzielający (folia) wyspecyfikowany przez dostawcę powinien zostać nałożony z 2 stron,
- dostarczony w dwóch partiach materiału 

Potwierdzenie jakości

600,00

sqm

Zapewnić Certyfikat Zgodności z poniższymi danymi

gramatura włókna

płynność żywicy

Grubość warstwy po utwardzeniu

przyczepność

drapowalność

chemiczna struktura nie utwardzonej żywicy (FTIR or ATR)

analiza komponentów żywicy s (HPLC)

ciepło polimeryzacji  (DSC) 

lepkość  (RDS)

temperatura Tg

 

Wraz z dostawą producent powinien dostarczyć:
polską wersję MSDS,
certyfikat zgodności dla parti żywicy i włókien

Defekty i ograniczenia
Nadmierne plamy żywicy (Taśma i tkanina). Obszary nadmiernej ilości żywicy o długości długości 0,25 cala lub więcej, powinny być oznaczone przy ​​gromadzeniu w miejscach gdzie przesycenie żywicy jest o 50 procent większe od normalnej średniej grubości
Nieprzesączone obszary (Taśma i tkanina). Jeśli wizualnie oczywiste jest, że włókna grafitowe i / lub siatka są suche i nie są dokładnie zaimpregnowane w obszarze 0,25 cala lub dłużej, obszar ten powinien zostać oznaczony
Brak równoległości wiazki włókien (Taśma). Jeżeli pakiety włókien nie są równoległe do siebie lub do krawędzi arkusza lub rolki. Może to być powodem całkowitego przekręcenia włókien, zmarszczek, złej kolimacji, dużego zniekształcenia prepregu, luźnej wiązki, dezorientacji filamentu itp. Podczas oględzin i ujawnieniu braku równoległości oraz przekraczeniu ograniczeń, oznaczanie jest wymagane.
Nadmiernie występujace ''rybie oczy" (Taśma i tkanina). Ten stan jest uwidoczniony poprzez rozdzielenie wiązki włókien i nieregularne zniekształcenie kątowe wiązkek przyległych na bardzo krótkim dystansie (do 0.0625 cala). Wiecej niż 2 rybie oka na powierzchni 1x1cala jest powodem do zaznaczenia wady.
Zmarszczki (Taśma). Zmarszczki obejmują zmarszczki pozapłaszczyznowe. Nie są dozwolone zmarszczki pozapłaszczyznowe i powinny zostać  oznaczone. Nie może być więcej niż 1 zmarszczka na 12 cali długości rolki.
Anomalie tkanin. Jeśli występuje co najmniej sześć  wad w na długości 1 jardu, należy oznaczyć tę długość materiału: kawałki przędzy, "hang pick", kłębki lub zerwane przędze znakujące. Te defekty są zdefiniowane w ASTM D 123.
Brak przylegania do nośnika (Taśma i tkanina). Mniejsze oddzielenie do 0,5 cala szerokości i dopóki rolka pozwoli, pod warunkiem, że prepreg nie jest zniekształcony lub uszkodzony. Oddziela się ponad 0,5 cala.
Pofalowania (poza płaszczyzną (Taśma i tkanina)). Prepreg i nośnik, gdy są umieszczone na płaskiej powierzchni nie są w płaszczyźnie i mają tendencję do tworzenia wzoru fal. Odchylenie od  płaszczyzny przekraczającące dziesięciokrotność grubości taśmy jest przyczyną odrzucenia i musi zostać oznaczony.
Luki.(Taśma) Luki są rozstawami między sąsiadującymi wiązkami. Luki o szerokości większej niż 0,030 cala powinny zostać odrzucone i oznaczone. Szczeliny o szerokości 0,030 cala lub mniej, mogą rozciągać się na dowolną długość.
Uszkodzenia wiązki i filamentu (Taśma). Warunek ten istnieje, gdy cała wiązka jest nieciągła lub duża liczba filamentów w obszarze lokalnym jest złamana lub uszkodzona. Złamania i węzły powinny zostać oznaczone. Węzeły nie są podstawą odrzucenia, chyba że przekraczają one jeden na stopę kwadratową. Dopuszczalny węzeł jest zdefiniowany jako nakładka 0,75 do 2,25 cala nieciągłej wiązki.
Zanieczyszczenia i wtrącenia (Taśma i tkanina). Występuje kiedy obcy material o dowolnym charakterze. Jest on powodem odrzucenia i powinien zostać oznaczony.
Łuki na włóknie (Tkanina) . Maksymalna dopuszczalna średnica łuku wynosi 4 procent szerokości tkaniny, bez krawędzi. Obszary niezgodne oznaczyć.
Pojedyncze wady przędzy (Tkanina) uszkodzone przędze, pęknięcia, niewłaściwy przeplot, wciąganięta przędza, brak odpowiedniego naciągnięcia przędzy,pętelka, pogrubienia,  Te defekty są zdefiniowane w ASTM D 123.
Wiele wad przędzy. (Tkanina) Jeśli na jednym jardzie bieżącym występuje jedena z poniższych wad, ta długość materiału powinna zostać oznaczona: łezki, przecięcia, pofałdowania. Te defekty są zdefiniowane w ASTM D 123.
Ułożenie włókien (Tkanina). Ułoż watku i osnowy musi być prostopadłe do siebie (w odległości 5) w dowolnym miejscu tkaniny. Ponadto, wątki i osnowy powinny być równoległe do kierunku osnowy i wątku tkaniny w odległości 5. Pomiary powinny być dokonywane w odległości co najmniej 6 cali. Obszary niezgodne powinny zostać oznaczone.

     

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY 90% CENA, 10% TERMIN DOSTAWY *

 

1. Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.


2.  W przypadku złożenia oferty w walucie obcej przeliczenie jej nastąpi według średniego kursu walut (tabela A) Narodowego Banku Polskiego przypadającego na dzień sporządzenia protokołu.


3. Oferta bezwzględnie powinna być podpisana, opieczętowana, przesłana w formacie pdf oraz powinna zawierać termin realizacji, okres ważności oferty oraz warunki dostawy i płatności.


4. Obligatoryjnie wraz z ofertą należy przesłać podpisany, opieczętowany "FORMULARZ KLASYFIKACJI EKSPORTOWEJ DLA DOSTAWCÓW" w formacie pdf.

 

5. Toleracja ilości -/+ 15%.

 

6. Dodatkowe koszty związane z transportem materiału w suchym lodzie i wymaganymi rejestratorami temperatury powinny być ujęte w ofercie.

 

7. Pozycje rozpatrywane całościowo.

 

Wymagany termin złożenia oferty: 2020-08-18

 

* sposób przeliczania: najlepsza oferta/oferta oceniana x wartość punktowa wagi

 

Osoba kontaktowa: Marcin Jaje  tel. +48 17 743 14 14 email:

 

 
Realizacja Ideo
powered by CMS Edito
© 2009 PZL MIELEC. Wszelkie prawa zastrzeżone